Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35quinquies

[Wet 27/04/2005 - B.S. 20/05/2005 éd.2 p.23707 art.64 Invoeging] Onverminderd de bepalingen van <:C 2>artikel 35ter<:c> kan de Koning, bij ...
      d'application ŕ partir du 30/05/2005