Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35quinquies

[Wet 13/12/2006 - B.S. 22/12/2006 éd.2 p.73798 art.74 Vervanging] Buiten de toepassing van de artikelen <:C 1>35bis, § 4, zesde lid, 2°<:c>, ...
      d'application à partir du 01/01/2007

[Programmawet 23/12/2009 - B.S. 30/12/2009 éd.1 p.82317 art.37 Wijziging] Buiten de toepassing van de artikelen <:C 1>35bis, § 4, zesde ...
      d'application à partir du 09/01/2010