Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 54.


(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est cité par:

Art. 52.

§ 2. Ingeval er herhaalde malen een overschrijding van de honoraria vastgesteld wordt uit hoofde van personen die toegetreden zijn of geacht worden de conventie of het akkoord onderschreven te hebben, mag het organisme waarin de overeenkomst of het akkoord werd verwezenlijkt, beslissen te hunnen opzichte de in uitvoering van artikel 54 toegekende voordelen te schrappen of te verminderen.
(En vigueur le: 06/09/1994 - )


Art. 64.

§ 2. Indien een medisch apparaat, zoals aangewezen en omschreven door de Koning, wordt opgesteld of uitgebaat in een ziekenhuis, zonder een vergunning, bedoeld in [artikel 54, zonder erkenning als medisch-technische dienst, bedoeld in artikel 58, of met miskenning van het maximum aantal of de programmatiecriteria bedoeld in artikel 55 of 60 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008], worden de krachtens deze wet verschuldigde door de Koning aangeduide honoraria en forfaits voor verstrekkingen die gedurende het semester waarin deze opstelling of uitbating wordt vastgesteld zijn verricht in dat ziekenhuis, verminderd met een door de Koning bepaald percentage, dat niet hoger mag zijn dan 10 pct.
(En vigueur le: 10/01/2010 - )


Koninklijk besluit van 23 januari 2004 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten

Art. 6

De bijdrage van de verzekering voor geneeskundige verzorging wordt gestort, naar keuze van de kinesitherapeut, aan één van de instellingen of pensioenkassen waarmee verzekeringscontracten kunnen worden afgesloten bij toepassing van artikel 54 van de voornoemde gecoördineerde wet. Die bijdragen worden besteed aan de vestiging van een rente of van een pensioen, of van een kapitaal als bedoeld in artikel 1.
(En vigueur le: 01/12/2003 - )


Koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers.

Art. 5

De bijdrage van de verzekering voor geneeskundige verzorging wordt gestort, naar keuze van de apotheker, aan één van de instellingen of pensioenfondsen waarmee verzekeringscontracten kunnen worden afgesloten bij toepassing van artikel 54 van de voornoemde wet, gecoördineerd op 14 juli 1994. Die bijdragen worden integraal besteed aan de vestiging van de rente, van een pensioen of van een kapitaal als bedoeld in artikel 1.
(En vigueur le: 12/03/2003 - )