Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 190.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] Zonder dat wordt afgeweken van de bevoegdheid van de bestaande controleorganen, kunnen ...
      d'application à partir du 06/09/1994

[Wet 19/05/2010 - B.S. 02/06/2010 éd.2 p.34355 art.10 Wijziging] Te dien einde onderzoekt hij ter plaatse, zonder zich in te laten met het beheer, ...
      d'application à partir du 12/06/2010