Publié le 17/01/2019
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 79.


Art. 80.
31/08/2015 § 1. Het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen:
01/01/2013 stelt de rekeningen vast en maakt de begroting op van de uitkeringsverzekering; deze begroting en deze rekeningen behelzen afzonderlijk de uitkeringen wegens primaire ongeschiktheid, de invaliditeitsuitkeringen en de moederschapsuitkeringen; aparte ramingen worden opgemaakt voor de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid of moederschap ...;
06/09/1994 beheert het reservefonds gevormd met het boni uit het beheer van de tak uitkeringen;
10/01/2000 opgeheven bij: Wet 24-12-99 - B.S. 31-12 - ed. 3;
01/01/2013 stelt vast onder welke voorwaarden aan de verzekeringsinstellingen de geldmiddelen worden voorgeschoten die zij behoeven om de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid of moederschap ... te betalen;
06/09/1994 werkt de in deze gecoördineerde wet bedoelde verordeningen uit, in het bijzonder met betrekking tot:
01/01/2013 a) het verkrijgen van recht op de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid of moederschap ...;
06/09/1994 b) de regelen tot berekening van de uitkeringen;
01/01/2013 c) de regelen tot betaling van de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid of moederschap ...;
06/09/1994 bepaalt de regelen volgens welke de verzekeringsinstellingen hun rekeningen bij de Dienst voor uitkeringen indienen en verantwoorden;
01/01/2015 onderzoekt de verslagen die hem door de Geneeskundige raad voor invaliditeit bezorgd worden in uitvoe-ring van artikel 82, eerste lid, 6° en door de Dienst voor administratieve controle in uitvoering van artikel 161, § 2, 3°; het brengt binnen de door de Koning te stellen termijnen, aan de Minister verslag uit over de te treffen maatregelen waartoe het besloten heeft of welke het voorstelt;
01/01/2018 stelt de richtlijnen vast voor de organisatie van de controle van de arbeidsongeschiktheid, op basis van de voorstellen van de Geneeskundige raad voor invaliditeit na advies van het Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 85;
06/09/1994 stelt zijn huishoudelijk reglement op en legt het de Koning ter goedkeuring voor;
15/02/2003 10° gaat op eensluidend advies van het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, over tot de erkenning en de intrekking van de erkenning van de door een of meer werkgevers georganiseerde diensten voor geneeskundige controle, zoals bedoeld in artikel 91;
06/09/1994 11° beslist, in geval van hervatting van een niet-toegelaten arbeid, in welke behartigenswaardige gevallen er geheel of gedeeltelijk mag worden afgezien van het terug te vorderen bedrag;
06/09/1994 12° stelt het Algemeen comité de begroting van de administratiekosten van de Dienst voor uitkeringen voor;
02/01/1996 13° opgeheven bij: Wet 20-12-95 - B.S. 23-12.
31/08/2015 § 2. Het Beheerscomité van de dienst voor uitkeringen kan overeenkomsten voor studies, onderzoeken of de ontwikkeling van opleidingen sluiten die de kennis inzake arbeidsongeschiktheid, de medische evaluatie en de beroepsherscholing beogen te verbeteren. De uitgaven die erop betrekking hebben, zijn ten laste van de begroting van de uitkeringsverzekering.
01/01/2018 § 3. Het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen is bevoegd voor de toepassing van de bepalingen betreffende het invaliditeitspensioen ten voordele van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden bedoeld in artikel 5, 1°, h), van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en zoals overeenkomstig artikel 2, § 3bis, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers aan het Instituut toevertrouwd. In dat kader stelt het de rekeningen vast en maakt het de begroting op. Het stelt het Algemeen comité de begroting van de administratiekosten van de Dienst voor uitkeringen voor die op de toepassing van de bepalingen van dit invaliditeitspensioen betrekking hebben.

Art. 80bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]