Publié le 28/08/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 182.


Art. 183.
07/09/2017 De arts-directeur-generaal van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle is belast met de uitvoering van de beslissingen van zijn Comité overeenkomstig de bevoegdheid die hem werd toegekend krachtens het artikel 181, zevende lid. Hij woont de zittingen van dit Comité bij en verzekert het secretariaat.
12/06/2010 De directeur-generaal van de Dienst voor administratieve controle is belast met de uitvoering van de beslissingen van het Algemeen beheerscomité, genomen ter uitvoering van het artikel 12, 8° en , overeenkomstig de bevoegdheid die hem werd toegekend krachtens het artikel 181, zevende lid.
07/09/2017 Ingeval bovenvermelde arts-directeur-generaal en de directeur-generaal verhinderd zijn, worden hun bevoegdheden uitgeoefend door een door het Algemeen comité aangewezen ambtenaar van de betrokken dienst.
07/09/2017 De in de voorgaande leden vermelde arts-directeur-generaal van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle en de directeur-generaal van de Dienst voor Administratieve Controle wonen de vergaderingen van het Algemeen comité bij.

Art. 184.

FR   NL   [Affichage pour impression]