d'application Ó partir du 08/02/1998
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 77bis.


Afdeling XIX.- Maatregelen om het aanbod te beheersen van de door de verplichte verzekering ten laste genomen verzorging
P
  -31/12/2001
Art. 77bis.
P 08/02/1998
  -31/12/2001
De Koning stelt bij een in Ministerraad overlegd besluit, op gezamenlijke voordracht van de Ministers die respectievelijk Sociale Zaken en Volksgezondheid onder hun bevoegdheid hebben, en na advies van de betrokken overeenkomsten- of akkoordencommissie, bedoeld in artikel 26, voor de zorgverleners die Hij bepaalt, maatregelen vast met het oog op de beperking van hun activiteit, in het kader van deze wet, op het einde van hun loopbaan. De Koning bepaalt volgens de hiervoren bedoelde procedure wat onder einde-loopbaan moet worden verstaan.
P 08/02/1998
  -31/12/2001
De in het vorige lid bedoelde maatregelen kunnen voor de zorgverleners bestaan uit voordelen of beperkingen van hun rechten en voordelen voortvloeiend uit deze wet; ze mogen in geen geval uitwerking hebben vˇˇr het jaar 2004.


TITEL IV.- UITKERINGSVERZEKERING

HOOFDSTUK I.- ORGANEN

Afdeling I.- Dienst voor uitkeringen

Art. 78.

FR   NL   [Affichage pour impression]