Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35octies

[Wet 25/04/2007 - B.S. 08/05/2007 éd.3 p.25148 Invoeging] § 1. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de ...
      d'application ŕ partir du ?