Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35octies

[Wet 25/04/2007 - B.S. 08/05/2007 éd.3 p.25148 Invoeging] § 1. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de ...
      d'application à partir du ?

[Wet 10/12/2009 - B.S. 31/12/2009 éd.3 p.82975 art.28 Wijziging] Het honorarium bestaat uit een vast bedrag. Bij de bepaling van het ...
      d'application à partir du ?