Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 25octies

[Wet 14/07/1994 - B.S. 20/05/2005 éd.2 p.23690 art.2 Invoeging] De Koning kan de voorwaarden bepalen waaronder de beslissingsbevoegdheid van het ...
      d'application à partir du 01/04/2005

[Wet 07/02/2014 - B.S. 25/02/2014 éd.2 p.15447 art.7 Wijziging] Tijdens de bijeenkomst tijdens dewelke de aanvraag wordt behandeld, kan het College ...
      d'application à partir du ?

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 p.81289 art.43 Wijziging] Tijdens de bijeenkomst tijdens dewelke de aanvraag wordt behandeld, kan het College ...
      d'application à partir du 07/09/2017
      Note: Wijziging enkel in NL