Publié le 28/08/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 25octies.


Art. 25novies.
07/09/2017 Indien het College van artsen-directeurs onmiddellijk over de tussenkomst beslist op basis van een factuur, betaalt de verzekeringsinstelling aan de rechthebbende of aan de zorgverlener het toegekend bedrag binnen een termijn van 15 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de beslissing van het College van artsen-directeurs.
07/09/2017 Indien het College een principieel akkoord uitbrengt en de adviserend-arts van de verzekeringsinstelling het bedrag bepaalt, toegekend volgens de regels voorzien door het College van arts-directeurs na verificatie van de factuur, betaalt de verzekeringsinstelling dat bedrag aan de rechthebbende of aan de zorgverlener binnen een termijn van 20 werkdagen na ontvangst van de factuur.
01/12/2014 In afwijking van het eerste en het tweede lid worden de betalingen die voortvloeien uit de op de cohortbeslissingen gegronde, in artikel 25quater/1, § 1, bedoelde individuele beslissingen uitgevoerd door het Instituut en rechtstreeks aan de firma gestort.
07/09/2017 De beslissing van het College van Artsen-directeurs wordt door het Instituut tegelijk aan de rechthebbende en de verzekeringsinstelling meegedeeld binnen een termijn van 15 werkdagen na goedkeuring door het College van Artsen-directeurs van de notulen van de vergadering waarin die beslissing is genomen.
11/07/2016 Opgeheven door: Wet(div) 22-6-2016 - B.S. 1-7 - art. 2 (vroeger 5de lid)

Onderafdeling V. - Activiteitenverslag

Art. 25decies.

FR   NL   [Affichage pour impression]