Publié le 28/08/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 176bis.


Art. 177.
01/06/2001 Het personeel van het Instituut staat onder de leiding van de Administrateur-generaal, bijgestaan door de Adjunct-administrateur-generaal.
07/09/2017 Zij worden in hun opdrachten terzijde gestaan door een directeur-generaal van de Dienst voor geneeskundige verzorging en een directeur-generaal van de Dienst voor uitkeringen en een adviseur-generaal van het Fonds voor de Medische Ongevallen alsmede door een arts-directeur-generaal van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en een directeur-generaal van de Dienst voor administratieve controle. Deze ambtenaren voeren de titel van leidend ambtenaar. Onder het gezag van de Administrateur-generaal alsmede van de Adjunct-administrateur-generaal oefenen zij de leiding uit van de betrokken diensten.
01/02/2003 De Koning stelt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de houders van de managementfuncties aan die belast zijn met de leiding van het Instituut.
01/02/2003 De Koning stelt de houders van de managementfuncties aan die de leiding uitoefenen van de in het tweede lid bedoelde diensten en desgevallend de andere houders van de managementfuncties, op voorstel van de minister en van het Algemeen Comité, na voordracht van de administrateur-generaal.
01/02/2003 De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het statuut en de procedure van aanstelling van de houders van de managementfuncties.

Art. 178.

FR   NL   [Affichage pour impression]