Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 1.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] Deze gecoördineerde wet stelt een regeling voor verplichte verzekering voor ...
      d'application ŕ partir du 06/09/1994

[Programmawet 27/12/2012 - B.S. 31/12/2012 éd.2 p.88870 art.54 Wijziging] Deze gecoördineerde wet stelt een regeling voor verplichte verzekering voor ...
      d'application ŕ partir du 01/01/2013

[Wet 19/03/2013 - B.S. 29/03/2013 éd.2 p.20188 art.29 Wijziging] Deze gecoördineerde wet stelt een regeling voor verplichte verzekering voor ...
      d'application ŕ partir du 01/05/2013
      Note: Bij wijze van overgangsmaatregel blijft het koninklijk besluit van 12 oktober 2011, tot vaststelling van de regelen betreffende de organisatie en de werking van het Fonds voor de medische ongevallen, van toepassing op het Fonds en zijn organen, voor zover dat verenigbaar is met de nieuwe beoogde organisatie, en dat zolang de bij deze wet ingevoegde artikelen 137ter, § 3, en 137quater, § 4, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, niet worden toegepast. (Wet 19-3-13 - B.S. 29-3 - ed. 2 - art. 41)
Zijn van toepassing op het Beheerscomité dat wordt opgericht bij artikel 137quater van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, ingevoegd bij deze wet, de volgende regels :
1° Bij wijze van overgangsmaatregel zetten de regeringscommissarissen die in het kader van de voormelde wet van 31 maart 2010 reeds voor het Fonds zijn benoemd, hun mandaat voort bij het Beheerscomité;
2° Bij wijze van overgangsmaatregel zetten de effectieve en plaatsvervangende leden van de Raad van Bestuur van het bij de voormelde wet van 31 maart 2010 opgerichte Fonds voor de medische ongevallen, die in functie zijn op de datum van inwerkingtreding van deze wet, hun mandaat voort als leden van het Beheerscomité. (Wet 19-3-13 - B.S. 29-3 - ed. 2 - art. 42)