Publié le 16/10/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 105.


Art. 106.
26/10/2017 De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de voorwaarden waaronder financiële voordelen toegekend kunnen worden aan de gerechtigde die een programma van beroepsherscholing doorlopen heeft, evenals het bedrag van deze voordelen.
26/10/2017 Opgeheven bij: Wet(div) 30-8-17 - B.S. 16-10 - art. 58 (vroeger 2e lid)
26/10/2017 Opgeheven bij: Wet(div) 30-8-17 - B.S. 16-10 - art. 58 (vroeger 3e lid)
16/06/2014 De in het eerste lid bedoelde financiële voordelen worden geweigerd als de gerechtigde geniet van gelijkaardige voordelen toegekend krachtens een decreet, een besluit of een ordonnantie, door de diensten en instellingen van de Gewesten en de Gemeenschappen die deelnemen aan de beroepsherinschakeling van de arbeidsongeschikte gerechtigden. Indien het bedrag van deze voordelen minder is dan het bedrag van de voordelen toegekend in het kader van de uitkeringsverzekering, kan de betrokkene aanspraak maken op het verschil ten laste van de verzekering.
16/06/2014 De in het vorige lid bedoelde bepaling is niet van toepassing als de voornoemde decreten, besluiten of ordonnanties de cumulatie verbieden of een beperkte cumulatie toestaan van de voordelen die ze toekennen met de gelijkaardige voordelen toegekend krachtens andere wetgevingen.

Art. 107.

FR   NL   [Affichage pour impression]