Publié le 24/06/2019
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 54.


Art. 55.
01/01/2007 De in artikel 53 bedoelde verplichting geldt eveneens wanneer de staat van arbeidsongeschiktheid wederoptreedt binnen de termijnen vastgesteld door de artikelen 8, 9, § 2 en 10, § 3.
01/07/2019 In dat geval moet bedoelde verplichting nagekomen worden uiterlijk de tweede dag die volgt op die tijdens welke de arbeidsongeschiktheid wederoptrad. De termijn van twee dagen wordt evenwel verlengd ten belope van het saldo van de termijn van zeven dagen, bedoeld in artikel 54.

Art. 56.

FR   NL   [Affichage pour impression]