Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 55

De in artikel 53 bedoelde verplichting geldt eveneens wanneer de staat van arbeidsongeschiktheid wederoptreedt binnen de termijnen vastgesteld door de artikelen [ 8, 9, § 2 en 10, § 3].
(En vigueur le: 01/01/2007 - )

est cité par:

Art. 56

§ 2. De termijnen bepaald in de artikelen 54 en 55, tweede lid, zijn geschorst tijdens de periode van opneming in een ziekenhuis als bedoeld in § 1. In geen geval kunnen zij verstrijken vóór de tweede dag die volgt op die waarin de opneming beëindigd is.
(En vigueur le: 01/05/2003 - )


Art. 57

Wanneer de laatste dag van de termijnen bedoeld in de artikelen 54, 55, tweede lid en 56 een zaterdag is, een zondag of een wettelijke feestdag, dan worden die termijnen verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
(En vigueur le: 01/05/2003 - )