Publié le 07/08/1971
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 42.


Art. 43.
01/05/2003 Het beheerscomité houdt deugdelijk zitting indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig zijn.
01/05/2003 De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van hen die aan de stemming deelnemen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen.
01/05/2003 Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
01/05/2003 In de aangelegenheid bedoeld in artikel 41, 2° zijn de in artikel 39, § 1, tweede lid, 2° bedoelde leden niet stemgerechtigd.
01/05/2003 Een plaatsvervangend lid heeft enkel zitting bij afwezigheid van een werkend lid van zijn groep.

Art. 44.

FR   NL   [Affichage pour impression]