Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 113.


Art. 114.
01/01/2003 De bij dit besluit bepaalde verstrekkingen worden niet toegekend wanneer de verzekerde of het gezinslid zich opzettelijk ziek heeft gemaakt, verwond heeft of zich heeft laten verwonden.
01/01/2003 Hetzelfde geldt wanneer de schade waarvoor verstrekkingen worden aangevraagd, haar oorsprong vindt:
01/01/2003 in een verkeersongeval, waarvoor de door schade getroffenen definitief veroordeeld werd tot ten minste twee maand gevangenisstraf;
01/01/2003 in een ongeval overkomen naar aanleiding van een lichaamsoefening uitgevoerd in de loop van of met het oog op een competitie of exhibitie;
01/01/2003 in een ongeval overkomen buiten de beroepsbezigheid die de onderwerping aan de sociale zekerheid medebrengen, tijdens het uitvoeren van een winstgevende bedrijvigheid die voor belanghebbende aanleiding is tot onderwerping aan de kinderbijslagregeling voor niet-loontrekkenden;
01/01/2003 in een toestand voortspruitende uit oorlogsfeiten, behoudens de bij reglement bepaalde uitzonderingen;
01/01/2003 in de gevallen gedekt door speciale wetgevingen zoals die betreffende de arbeidsongevallen, de ongevallen overkomen op de weg van en naar het werk en de beroepsziekten.
01/01/2003 Deze bepaling kan, wat betreft de gezondheidszorgen, evenwel niet worden ingeroepen tegen de persoon, die van de geneeskundige en farmaceutische verzorging genieten, krachtens artikel 3 van het organiek koninklijk besluit van 11 oktober 1957 van het Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden;
01/01/2003 in een ongeval overkomen als het slachtoffer onder toezicht stond van ongeacht welke onderwijs- of opvoedingsinrichting of van een jeugd-, sport- of ontspanningsvereniging;
01/01/2003 in gelijk welk feit dat de burgerlijke aansprakelijkheid van een derde medebrengt; evenwel is deze bepaling slechts toepasselijk wat betreft het gedeelte van de schade, dat door de aansprakelijke derde of door een in de plaats van de aansprakelijke derde tredende instelling moet hersteld worden;
01/01/2003 in een ongeval dat zijn oorzaak vindt in de dronken toestand waarin het slachtoffer van het ongeval verkeerde;
01/01/2003 De perioden van werkongeschiktheid wegens een der hierboven opgesomde oorzaken worden gelijkgesteld met verzekeringsperioden;
01/01/2003 in een vechtpartij, waarvoor de door schade getroffene een definitieve veroordeling tot een criminele of correctionele straf heeft opgelopen; de uitbetaling van de verstrekkingen wordt geschorst, zodra vaststaat dat de betrokkene strafrechterlijk wordt vervolgd;
01/01/2003 10° in een andere inbreuk dan bedoeld onder 1° en 9° van het tweede lid van dit artikel, warvoor de door schade getroffene een definitieve veroordeling tot een criminele, correctionele of politiestraf heeft opgelopen; dit geldt eveneens, wanneer de schade haar oorsprong vindt in een voorval, overkomen naar aanleiding van een dergelijke inbreuk; de uitbetaling van de verstrekkingen wordt nochtans geschorst zodra de Kas heeft vernomen dat betrokkene strafrechterlijk wordt vervolgd en wel totdat de betrokene bewijst buiten vervolging gesteld of vrijgesproken te zijn.
01/01/2003 Bij een definitieve veroordeling als bedoeld onder 1°, 9° en 10° van vorig lid worden alle ten onrechte ontvangen verstrekkingen teruggevorderd.
01/01/2003 De bepalingen van het vorige lid, alsmede de onder 1°, 9° en 10° van het tweede lid bevatte bepalingen, zijn eveneens toepasselijk wanneer de definitieve veroordeling door een buitenlandse rechtbank is uitgesproken in zover het gaat om feiten die strafbaar zijn volgens de Belgische wetgeving.

Art. 115.

FR   NL   [Affichage pour impression]