Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 116.


(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est cité par:

Art. 114.

In geval van overlijden of verblijf in het ziekenhuis van de moeder kan een gedeelte van het tijdvak van nabevallingsrust, onder de voorwaarden en volgens de nadere regels bepaald door de Koning, worden omgezet in verlof voor de in artikel 86, § 1, bedoelde gerechtigde die voldoet aan de voorwaarden gesteld in [de artikelen 116/1 tot 116/4 en 131] en deze bepaald in artikel 30, § 2, eerste tot vijfde lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomste eerste en tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomste [...] .
(En vigueur le: 01/05/2017 - )


Art. 116.

[Voor het verkrijgen van het recht op de uitkeringen waarin is voorzien bij titel V, moeten de in artikel 112 bedoelde gerechtigden voldoen aan de voorwaarden bepaald in de artikelen 116/1 tot 116/4 en 131.
(En vigueur le: 01/05/2017 - )


De Koning kan, na advies van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen, voor de categorieën van gerechtigden die Hij bepaalt, hetzij vrijstelling verlenen van de voorwaarden van wachttijd bepaald in artikel 116/1, hetzij deze voorwaarden aanpassen.
(En vigueur le: 27/01/2019 - )


Art. 137.

De Koning kan het minimumbedrag der persoonlijke bijdragen, bedoeld in [de artikelen 116/1, § 1, 116/3, 121, 123, 128, § 1, en 130, bepalen, alsook de voorwaarden waaronder zij mogen verminderd of afgeschaft worden.
(En vigueur le: 01/05/2017 - )


Art. 191.

de persoonlijke bijdragen, gestort door de gerechtigden bij toepassing van onder meer [de artikelen 116/1, § 1, 116/2, 2°, 116/3, tweede lid, 121, § 2, 123, eerste lid, 125, 128, § 1, 2°, 129, 2°, 130, tweede lid en 135;
(En vigueur le: 01/05/2017 - )


Art. 192.

- 60 pct. van de bij toepassing van [de artikelen 116/1, § 1, 2°, 116/2, 2°, 121, § 2, 128, § 1, 2° en 129, 2°], verschuldigde bijdragen;
(En vigueur le: 01/05/2017 - )


- 60 pct. van de bij toepassing van [de artikelen 116/3, tweede lid, 123, eerste lid, eerste streepje en 130, tweede lid, verschuldigde bijdragen;
(En vigueur le: 01/05/2017 - )


- 40 pct. van de bij toepassing van [de artikelen 116/1, § 1er, 1°, 116/2, 2°, 121, § 2, 128, § 1, 2°, en 129, 2°, verschuldigde bijdragen;
(En vigueur le: 01/05/2017 - )


- 40 pct. van de bij toepassing van [de artikelen 116/3, tweede lid, 123, eerste lid, eerste streepje, en 130, tweede lid] verschuldigde bijdragen;
(En vigueur le: 01/05/2017 - )


Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994