Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 206.

[Wet 29/04/1996 - B.S. 30/04/1996 Wijziging] § 1. Onverminderd de bepalingen van <:C 1>artikel 161, 5°<:c>, zijn ...
      d'application ā partir du 10/05/1996