Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 206.

[Koninklijk besluit 25/04/1997 - B.S. 30/04/1997 éd.3 Invoeging] § 3. Onder de door de Minister te bepalen modaliteiten, na advies van de ...
      d'application à partir du 30/04/1997

[Koninklijk besluit 17/09/2005 - B.S. 23/09/2005 éd.1 p.41359 art.9 Opheffing] § 5. Opgeheven door: K.B. 17-9-05 - B.S. 23-9 - ed. 1
      d'application à partir du 23/09/2005