d'application à partir du 06/09/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 206.


TITEL X.- SLOTBEPALINGEN
Art. 207.
06/09/1994
  -01/01/1996
§ 1. De Koning kan, na advies van de Algemene raad en bij een gemotiveerd en in Ministerraad overlegd besluit, het bedrag van de sociale zekerheidsbijdragen bestemd ter financiering van de verzekering voor geneeskundige verzorging wijzigen, hetzij om de inkomsten van die verzekering aan te vullen tot het beloop van haar uitgavenbegrotingsvooruitzichten, hetzij om in de bij toepassing van artikel 201 nodige inkomsten te voorzien.
06/09/1994
  -12/03/1998
§ 2. De Koning kan op voorstel van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen, het bedrag wijzigen van de bijdragen voor sociale zekerheid bestemd ter financiering van de uitkeringsverzekering :
06/09/1994
  -12/03/1998
a) over het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid; Hij bekrachtigt ieder voorstel met betrekking tot het bedrag van die bijdragen wanneer tot dat voorstel door de in artikel 79, eerste lid, bedoelde leden van dat comité eenstemmig wordt besloten; ingeval er geen eenstemmigheid is, wordt dat bedrag door de Koning bepaald;
06/09/1994
  -12/03/1998
b) over het invaliditeitstijdvak en voor de uitkeringen voor begrafeniskosten, onverminderd de in artikel 191, eerste lid, 4° en , bedoelde Rijkstoelagen.
06/09/1994
  -01/01/1996
§ 3. De Koning kan, na advies van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen en onverminderd het bepaalde in artikel 200, het bedrag van de bijdragen voor sociale zekerheid bestemd voor de financiering van de uitkeringsverzekering wijzigen om het in een dienstjaar aangewezen deficit te dekken.
06/09/1994
  -12/03/1998
§ 4. In de bij de §§ 1, 2 en 3 bedoelde gevallen wordt het bedrag van de bijdragen voor sociale zekerheid, bestemd voor de verzekering, door de wet bepaald, wanneer de vereiste verhoging van de bijdrage meer dan 0,25 pct. bedraagt van de lonen, waarop de bijdragen worden geheven.


Art. 208.

FR   NL   [Affichage pour impression]