Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 137duodecies.


Art. 137terdecies.
01/01/2003 De H.V.K.Z. bezorgt de identiteitsgegevens van haar leden aan de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering die de samenstelling van het gezin opvraagt bij het Rijksregister van de natuurlijke personen en instaat voor het doorverzenden aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering maakt deze identiteitsgegevens, in opdracht van de H.V.K.Z., via de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid, over aan de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfasciliteit.
01/01/2003 Deze administratie deelt, via de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid, aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de informatie mee met betrekking tot het inkomen van de personen waarvan de identiteitsgegevens haar overgezonden werden. Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering maakt deze informatie, in opdracht van de H.V.K.Z., over aan de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. De Hulpkas bezorgt deze gegevens aan de H.V.K.Z.

Afdeling V - Maximumfactuur vastgesteld op grond van het gezinsinkomen van de rechthebbenden uitgevoerd door de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit

Art. 137quaterdecies.

FR   NL   [Affichage pour impression]