Publié le 21/01/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 109bis.


Art. 109ter.
01/02/2014 § 1. De verzekerde bedoeld in artikel 110, § 1, a), heeft voor de werkdagen tijdens het adoptieverlof bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst die in dat verband op hem van toepassing is, of wat de shoregangers betreft in artikel 30, § 2 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, recht op een uitkering vanaf de 4de dag van het verlof tot en met maximum de 6de week van het verlof, indien het kind de leeftijd van 3 jaar niet bereikt heeft, en tot en met maximum de 4de week van het verlof, indien het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft. De maximumduur wordt verdubbeld wanneer het kind getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 pct of een aandoening die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag.
01/02/2014 § 2. De verzekerde die aanspraak wenst te maken op de uitkering voor het adoptieverlof bedoeld in § 1, moet hiertoe via de werkgever een aanvraag indienen bij de Kas. Opdat die aanvraag in aanmerking kan worden genomen, moet het kind deel uitmaken van het gezin van de verzekerde. Dit bewijs volgt uit de informatie, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, of bij gebrek daaraan, uit een document dat de inschrijving van het kind aantoont in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar de verzekerde zijn verblijfplaats heeft, als deel uitmakend van zijn gezin.
01/02/2014 § 3. Bij ontvangst van de aanvraag stuurt de Kas de verzekerde een inlichtingsblad en een controleblad. De verzekerde stuurt het inlichtingsblad, dat hij naar behoren heeft ingevuld en ondertekend, zo snel mogelijk terug naar de Kas. De verzekerde bezorgt de Kas binnen de twee dagen volgend op het einde van het adoptieverlof het controleblad dat is ingevuld, gedateerd en ondertekend door de reder en waarin de datum is vermeld waarop de betrokkene de arbeid heeft hervat.
01/02/2014 § 4. Voor de dagen van het adoptieverlof die samenvallen met dagen inhaalrust of vakantiedagen is de uitkering verschuldigd, mits de verzekerde die dagen inhaalrust of vakantie uitstelt.

Art. 110.

FR   NL   [Affichage pour impression]