Publié le 21/01/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 106.


Art. 106bis.

De Kas betaalt aan de verzekerde in vaderschapsverlof, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in artikel 109bis, of in adoptieverlof, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in artikel 109ter een uitkering ten bedrage van 82 pct. van de door de Minister, in uitvoering van artikel 88 vastgestelde eenvormige dagbezoldigingen.


Art. 107.

FR   NL   [Affichage standard]