Publié le 21/01/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 109.


Art. 109bis.
01/02/2014 § 1. De verzekerde bedoeld in artikel 110, § 1, a), heeft voor de werkdagen tijdens het vaderschapsverlof bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst die in dat verband op hem van toepassing is, of wat de shoregangers betreft in artikel 30, § 2 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, recht op een uitkering vanaf de 4de dag tot en met de 10de dag van het verlof.
01/02/2014 § 2. De verzekerde die aanspraak wenst te maken op de uitkering voor het vaderschapsverlof bedoeld in § 1, moet hiertoe via de werkgever een aanvraag indienen bij de Kas. Bij die aanvraag moet een uittreksel van de geboorteakte van het kind worden gevoegd.
01/02/2014 § 3. Bij ontvangst van de aanvraag stuurt de Kas de verzekerde een inlichtingsblad en een controleblad. De gerechtigde maakt het inlichtingsblad en het controleblad, dat hij naar behoren heeft ingevuld en ondertekend, op het einde van het vaderschapsverlof over aan de Kas.
01/02/2014 § 4. Voor de dagen van het vaderschapsverlof die samenvallen met dagen inhaalrust of vakantiedagen is de uitkering verschuldigd, mits de verzekerde die dagen inhaalrust of vakantie uitstelt.

Art. 109ter.

FR   NL   [Affichage pour impression]