K.B. 19-12-2007: tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2008 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen

Note: Historiek vanaf 1-1-2008

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2008 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen

Artikel 1.

Met het oog op de berekening van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2008 :

wordt de breuk bedoeld in artikel 11, §3, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, gewijzigd door de wetten van 6 februari 1976 en 30 maart 1994 en door het koninklijk besluit van 19 december 1984, vastgesteld op 444,68/413,83

wordt de breuk bedoeld in artikel 14, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd door de wet van 30 maart 1994, vastgesteld op 444,68/142,75

Art. 2

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008.

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]