Publié le 24/03/1954
   

FR   NL  

Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut

Art. 6bis.


Art. 7.
25/04/2004 Op de voordracht van de Ministers van wie de organismen afhangen en van de Minister van Financiėn, kan de Koning de algemene en bijzondere regelen bepalen betreffende:
25/04/2004 vorm en inhoud van de begroting;
25/04/2004 de comptabiliteit;
25/04/2004 de overlegging van de rekeningen;
25/04/2004 de periodieke toestandsopgaven en verslagen.
25/04/2004 De comptabiliteit van de organismen die overeenkomstig hun statuten een commerciėle, financiėle of industriėle activiteit aan de dag te leggen, wordt volgens handelsmethode ingericht.
25/04/2004 Het statuut van het organisme bepaalt de wijze waarop de netto winsten aangewend worden, alsook de belangrijkheid van de bedragen die kunnen worden weerhouden op deze winsten om te worden overgedragen naar de reserve zonder bepaalde aanwending. Het bepaalt eveneens het maximumbedrag van deze reserve.
25/04/2004 Behoudens andersluidende bepalingen van de organieke wet of van het statuut waaronder het valt, maakt ieder organisme van openbaar nut, met de goedkeuring van de Minister van wie het afhangt en van de Minister van Financiėn, de regels op in zake:
25/04/2004 de vaststelling der winsten;
25/04/2004 de wijze van schatting der bestanddelen van het vermogen;
25/04/2004 de wijze van berekening en de vaststelling van het maximumbedrag:
25/04/2004 a) van de afschrijvingen;
25/04/2004 b) van de dotaties voor de vernieuwingsfondsen;
25/04/2004 c) van de speciale reserves en andere provisies die noodzakelijk zijn wegens de aard der werkzaamheden van het organisme.

Art. 7bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]