Publiť le 26/09/2016
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

Art. 5.


Art. 5bis.
01/01/2017
  -17/02/2020
ß 1. De in artikel 2, ß 1, a) beoogde jaarlijkse bijdrage wordt voor 2017 vastgesteld respectievelijk op
01/01/2017
  -29/11/2018
4.790,23 EUR enerzijds voor de artsen die van rechtswege geacht worden volledig tot het geldende nationaal akkoord artsen - ziekenfondsen te zijn toegetreden en die de in bijlage I opgenomen activiteitsdrempel behalen of die door dit besluit worden vrijgesteld van de voorwaarde inzake activiteitsdrempel, en
01/01/2017
  -29/11/2018
2.259,67 EUR anderzijds voor de artsen die van rechtswege geacht worden volledig tot het geldende nationaal akkoord artsen - ziekenfondsen te zijn toegetreden en die de in bijlage I opgenomen, verlaagde activiteitsdrempel halen en voor de artsen die gedeeltelijk tot dit akkoord zijn toegetreden, die de in bijlage I opgenomen activiteitsdrempel behalen en die binnen de dertig dagen na de bekendmaking van voornoemd akkoord in het Belgisch Staatsblad aan de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen de voorwaarden inzake tijd en plaats hebben meegedeeld waaronder zij overeenkomstig de bedingen van dit akkoord de daarin vastgestelde honorariumbedragen respectievelijk wel en niet zullen toepassen, en waarbij de beroepsactiviteit beantwoordt aan de volgende bepalingen :
01/01/2017 * voor de huisartsen :
01/01/2017 - de afwijkingen van de honorariumbedragen gelden uitsluitend voor de raadplegingen, afspraken en verstrekkingen in de spreekkamer, buiten de bedingen van het akkoord, maximum driemaal per week per blok van maximum vier aaneengesloten uren;
01/01/2017 - de rest van de praktijk vertegenwoordigt minstens drie vierden van het totaal van de praktijk;
01/01/2017 * voor de geneesheren-specialisten :
01/01/2017 - de afwijkingen van de honorariumbedragen gelden uitsluitend voor de verstrekkingen (raadplegingen, afspraken, technische verstrekkingen,...) voor de ambulante patiŽnten (niet-gehospitaliseerde patiŽnten en patiŽnten buiten het dagziekenhuis of forfait) maximum viermaal per week per blok van maximum vier aaneengesloten uren;
01/01/2017 - de helft van al de verstrekkingen voor de ambulante patiŽnten moeten worden verricht tegen de vastgestelde honorariumbedragen.
01/01/2017 ß 2. Voor de arts die voor de eerste keer tot het akkoord toetreedt bij de toekenning van zijn eerste RIZIV-nummer en die niet beschikt over een stageplan goedgekeurd door de bevoegde instantie, wordt het genot van de sociale voordelen proportioneel toegekend in verhouding tot de periode van toetreding tot dat akkoord.
01/01/2017
  -29/11/2018
ß 3. De basisbedragen van het in artikel 4 bedoelde rustpensioen enerzijds en van het in artikel 5 van hetzelfde besluit bedoelde overlevingspensioen anderzijds zijn sinds 1 januari 2017 vastgesteld op respectievelijk 5.558,66 EUR en 4.632,34 EUR per jaar. Deze bedragen worden toegekend volgens dezelfde voorwaarden dan die hierboven worden vermeld inzake de activiteitsdrempel.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]