K.B. 29-4-1993: bedrag van administratiekosten dat voor 1993 wordt toegekend

Résumé: Numac tekst: 1993022207 - p. 13168

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 29-5-1993 - Wijzigende numac: 1993022207 - p. 13168

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Koninklijk besluit van 29 april 1993 betreffende het bedrag van de administratiekosten dat voor 1993 aan de verzekeringsinstellingen wordt toegekend

Artikel 1.

Rekening houdend met de parameters bepaald in artikel 125, § 1, 2°, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, wordt het bedrag van de aan de verzekeringsinstellingen toegekende administratiekosten vastgesteld op 22.397,5 miljoen voor het jaar 1993.

Art. 2.

Het deel van het in artikel 1 van dit besluit bepaalde bedrag waarvan de toekenning afhankelijk is van de door de verzekeringsinstellingen uitgevoerde beheersverrichtingen, stemt voor datzelfde jaar, overeen met het gedeelte van de aanpassing van het in artikel 125, § 1, 2°, van dezelfde wet bedoelde bedrag dat de gewone indexering overschrijdt. Het is gelijk aan 605,8 miljoen frank.

Art. 3.

Onze minister van Sociale zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1993.

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]