d'application à partir du 04/09/1995
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 56.


Afdeling VII.- Verstrekkingen van klinische biologie voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden
Art. 57.
06/09/1994
  -29/04/1997
§ 1. De verstrekkingen van klinische biologie, zoals deze door de Koning nader worden omschreven, worden voor de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden per ziekenhuis vergoed op basis van een forfaitair honorarium dat per verpleegdag wordt betaald.
06/09/1994
  -28/12/2009
De Koning kan evenwel bepalen dat de verstrekkingen waarop het forfait van toepassing is slechts voor een door Hem nader te bepalen gedeelte door het forfait worden vergoed.
06/09/1994
  -29/04/1997
Dit forfait wordt per ziekenhuis vastgesteld door het budget van financile middelen toegekend aan het ziekenhuis voor de verstrekking van klinische biologie voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, te delen door een quotum van verpleegdagen.
P 06/09/1994
  -01/01/1996
§ 2. De Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen stelt in een akkoord zoals bedoeld in artikel 50, de nadere regelen vast die gelden voor de berekening van het in § 1 bedoelde forfait. Zo bepaalt de Commissie onder meer:
06/09/1994
  -28/12/2009
a) de periode waarvoor het budget geldt, indien het minder dan één jaar bedraagt;
06/09/1994
  -28/12/2009
b) de criteria en modaliteiten voor de berekening van het budget;
06/09/1994
  -28/12/2009
c) de parameters volgens welke het budget per ziekenhuis kan worden vastgesteld rekening houdend met het budget van financiële middelen voor het ganse Rijk voor verstrekkingen van klinische biologie voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, zoals bedoeld in artikel 59;
06/09/1994
  -29/04/1997
d) de regelen voor de vaststelling van het in § 1 bedoelde quotum.
P
04/09/1995
  -16/11/1998
§ 3. Wanneer de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen voor een jaarlijks door de Minister te bepalen datum geen akkoord heeft kunnen sluiten of indien het gesloten akkoord het niet toelaat binnen de perken van het budget van financiële middelen voor het ganse Rijk voor verstrekkingen van klinische biologie voor in een ziekenhuis opgenomen patiënten, zoals bedoeld in artikel 59, te blijven, kan de Minister zelf een voorstel formuleren dat hij dan voor advies toestuurt aan de representatieve beroepsorganisaties van geneesheren en aan de verzekeringsinstellingen.
06/09/1994
  -09/01/2000
Deze adviezen moeten bij de Minister toekomen binnen een termijn van vijftien vrije dagen.
06/09/1994
  -09/01/2000
Na afloop van deze termijn stelt de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, een regeling vast, nadat de Ministerraad van de in het vorige lid bedoelde adviezen kennis heeft genomen.
06/09/1994
  -29/04/1997
§ 4. Het in § 1 bedoeld forfait wordt door de verzekeringsinstellingen uitbetaald aan de dienst die de centrale inning van de honoraria doet.
06/09/1994
  -29/04/1997
§ 5. Het toekennen van het in § 1 bedoeld forfait verhindert voor de verstrekkingen die door het forfait worden vergoed, elke bijzondere tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van de afzonderlijke verstrekkingen voor de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden gedurende hun opname in een ziekenhuis, alsmede van de verstrekkingen verricht tijdens een door de Koning nader te bepalen periode voor en na hun opname in een ziekenhuis behalve voor het gedeelte dat overeenkomstig § 1, tweede lid, niet door het forfait wordt vergoed.
06/09/1994
  -29/04/1997
Tenzij de verstrekkingen van klinische biologie voor in een ziekenhuis opgenomen patiënten gedeeltelijk worden vergoed op basis van een forfaitair honorarium, dienen, voor de verstrekkingen vergoed door het forfait, geen getuigschriften zoals bedoeld in artikel 53 te worden afgeleverd.
06/09/1994
  -28/12/2009
Alvorens de in het eerste lid bedoelde periode wordt bepaald, wordt terzake door de Minister het advies ingewonnen van de Technische geneeskundige raad; deze beschikt over 45 dagen om zijn advies te verstrekken.
06/09/1994
  -29/04/1997
§ 6. Voor de verstrekkingen die door het in § 1 bedoelde forfait worden vergoed mogen geen bedragen ten laste van de rechthebbenden worden gelegd.


Art. 58.

FR   NL   [Affichage pour impression]