Publié le 16/12/2013
   

FR   NL  

Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

Art. 17.


Art. 18.
01/01/2005 Met uitzondering van de persoon belast met het dagelijkse beheer, zijn adjunct en, wat betreft de openbare instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, de houders van de overige managementfuncties, wordt het personeel door het Beheerscomité benoemd, bevorderd en ontslagen, overeenkomstig de regelen van het statuut van het personeel.
01/01/2005 De Koning stelt voor, voor elk van de openbare instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 3, § 2, van het hogervermeld koninklijk besluit van 3 april 1997, de houders van de managementfuncties, andere dan de houder van de managementfunctie die belast is met het dagelijks beheer van de instelling en zijn adjunct, aan, op voorstelt van de instelling, na voordracht van de houder van de managementfunctie die belast is met het dagelijks beheer van de instelling. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, hun statuut en de procedure van aanstelling.
01/01/2005 Bij de benoeming van het personeel wordt, zoals bepaald in artikel 9, § 4, van de wet van 28 juni 1932 betreffende het gebruik der talen in bestuurszaken, een passend evenwicht in acht genomen bij het vaststellen van het getal der betrekkingen welke voor de kandidaten van elke taalgroep worden voorbehouden.
26/12/2013 Dit artikel is niet van toepassing op het statutair personeel van de HR Rail dat ter beschikking is gesteld van de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail.

Afdeling II - Werkwijze

Art. 19.

FR   NL   [Affichage pour impression]