Publié le 06/06/2014
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 114bis.


Art. 115.
16/06/2014 De tijdvakken van rust bedoeld in artikel 114 kunnen enkel als dusdanig in aanmerking worden genomen op voorwaarde dat de gerechtigde alle werkzaamheid of de gecontroleerde werkloosheid heeft onderbroken.
16/06/2014 De voorwaarde bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing :
16/06/2014 gedurende het tijdvak waarin de gerechtigde gebruik maakt van de mogelijkheid bedoeld in artikel 114, zesde lid;
16/06/2014 gedurende het tijdvak van verlenging van de nabevallingsrust ten belope van de tijdvakken waarin de werkneemster een werkzaamheid gedurende een in artikel 114bis bedoelde periode van moederschapsbe-scherming heeft uitgeoefend of een aangepaste werkzaamheid gedurende haar arbeidsongeschiktheid onder de in artikel 100, § 2, bedoelde voorwaarden heeft hervat, van de zesde week of de achtste week in geval van de geboorte van een meerling, tot en met de tweede week voorafgaand aan de bevalling.

HOOFDSTUK V.- TOEKENNINGSVOORWAARDEN - BIJZONDERE BEPALING VOOR DE MOEDERSCHAPSVERZEKERING

Art. 116.

FR   NL   [Affichage pour impression]