Publié le 20/06/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de medische tenlasteneming van personen die in bestaansonzekerheid leven, en in het bijzonder de personen zonder vaste verblijfplaats

Art. 4.


Art. 5.
30/06/2014 § 1. De tegemoetkoming bedoeld in artikel 1 bedraagt 62,97 euro per dag voor de "Bedden voor Zorgopvang" en 111,63 euro per dag voor de "Bedden Voor Gemedicaliseerde Opvang".
30/06/2014 § 2. Die tegemoetkoming dekt de volgende verstrekkingen :
30/06/2014 a) de raadplegingen van de huisartsen en de technische verstrekkingen inzake diagnose en behandeling die niet de bekwaming van geneesheer-specialist vereisen;
30/06/2014 b) de verzorging die door verpleegkundigen wordt verleend, met inbegrip van de verpleegkundige activiteiten die door zorgkundigen worden verricht volgens de modaliteiten die zijn vastgelegd in het Koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen;
30/06/2014 c) de verzorging die door kinesitherapeuten wordt verleend;
30/06/2014 d) de taken inzake reactivatie en sociale reïntegratie.
30/06/2014 De tegemoetkoming dekt niet de geneesmiddelen en het klein materiaal.
30/06/2014 § 3. De verstrekkingen die worden gedekt door de tegemoetkoming bedoeld in artikel 1 mogen niet het voorwerp vormen van een andere tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging of van een andere Belgische reglementering. De overeenkomst moet de te registreren elementen voorzien met het oog op de controle van de naleving van deze bepaling.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]