d'application à partir du 06/09/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 144.


Art. 145.
06/09/1994
  -06/02/2000
§ 1. De Dienst voor geneeskundige controle of een profielencommissie, zoals bedoeld bij artikel 30, of een verzekeringsinstelling die van oordeel is dat een zorgverlener de bepalingen van artikel 73 overtreedt, kan de zaak aanhangig maken bij de afdeling van de controlecommissie van de provincie waar de zorgverlener zijn hoofdactiviteit uitoefent, of bij het bevoegd orgaan ingesteld krachtens artikel 142, § 3.
06/09/1994
  -06/02/2000
§ 2. De Geneesheer-directeur-generaal van de Dienst voor geneeskundige controle of zijn afgevaardigde, wijst uit het personeel van die dienst de geneesheer-inspecteur aan die verslag moet uitbrengen bij de bevoegde afdeling. Hij kan een geneesheer-inspecteur gelasten een voorafgaand onderzoek te verrichten.
06/09/1994
  -06/02/2000
De verslaggever zet de feiten uiteen die aan de betrokkene ten laste worden gelegd. Hij kan zich mengen in de debatten.
06/09/1994
  -14/02/2003
§ 3. De afdelingen van de controlecommissie kunnen slechts een beslissing nemen na de betrokkene ter zitting te hebben opgeroepen. De betrokkene mag zich voor alle handelingen inzake rechtspleging alsmede ter zitting laten bijstaan door een advokaat of elke andere persoon van zijn keus.
06/09/1994
  -14/02/2003
Elke beslissing wordt, op straffe van nietigheid, gemotiveerd.
06/09/1994
  -14/02/2003
§ 4. De zorgverlener, de Dienst voor geneeskundige controle en de verzekeringsinstelling kunnen tegen de beslissing van de controlecommissie hoger beroep instellen bij de commissie van beroep, in de vorm en binnen de termijnen door de Koning bepaald.
06/09/1994
  -14/02/2003
Het beroep werkt opschortend.
06/09/1994
  -14/02/2003
§ 5. Binnen de zeven dagen na de uitspraak van elke beslissing, zendt de secretaris, bij aangetekend schrijven, afschrift ervan naar:
06/09/1994
  -14/02/2003
de partijen;
06/09/1994
  -14/02/2003
de Geneesheer-directeur-generaal van de Dienst voor geneeskundige controle.
06/09/1994
  -14/02/2003
Bovendien wordt afschrift van iedere definitief geworden beslissing door de secretaris van de betrokken controlecommissie of commissie van beroep, bij aangetekend schrijven, aan het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan overgezonden.
06/09/1994
  -14/02/2003
De nadere procedurevoorschriften met betrekking tot de werking van de controlecommissie en de commissie van beroep worden door de Koning bepaald.
06/09/1994
  -14/02/2003
§ 6. De controlecommissie en de commissie van beroep stellen elk hun huishoudelijk reglement op dat ter goedkeuring aan de Koning wordt voorgelegd.

Art. 146.

FR   NL   [Affichage pour impression]