Publié le 30/03/2012
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 27 maart 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van de deelname aan overleg rond een psychiatrische patiënt, de organisatie en coördinatie van dit overleg en de functie van referentiepersoon

Art. 18


Art. 19
01/04/2012 Indien het overleg een patiënt betreft die geen rechthebbende is van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, worden de tegemoetkomingen zoals voorzien in dit koninklijk besluit door de verstrekker zoals bedoeld in artikel 6, aangerekend aan het RIZIV.

Art. 20

FR   NL   [Affichage pour impression]