d'application ŕ partir du 01/07/2014
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Artikel 1.


Art. 2.
06/09/1994 In deze gecoördineerde wet wordt verstaan:
06/09/1994 a) onder "Instituut", het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bedoeld in artikel 10;
13/03/1998 b) onder "de Minister", de Minister die de Sociale zaken onder zijn bevoegdheid heeft;
06/09/1994 c) onder "Algemeen comité", het Algemeen beheerscomité van het Instituut;
06/09/1994 d) onder "Algemene raad", de Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging;
06/09/1994 e) onder "Verzekeringscomité", het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging;
01/05/2013 f) onder "Bijzondere diensten" de Diensten voor geneeskundige verzorging, voor uitkeringen, voor geneeskundige evaluatie en controle, voor administratieve controle en van het Fonds voor Medische Ongevallen;
06/09/1994 g) onder "ziekenfonds", een ziekenfonds zoals bepaald in artikel 2, § 1, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;
06/09/1994 h) onder "landsbond", een landsbond zoals bepaald in artikel 6 van voornoemde wet van 6 augustus 1990;
01/01/2014 i) onder "verzekeringsinstelling", een landsbond, de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail;
06/09/1994 j) onder "rechthebbende", iedere persoon die aanspraak kan maken op de in deze gecoördineerde wet vastgestelde prestaties;
01/01/2008 k) onder "gerechtigde" op geneeskundige verstrekkingen, de rechthebbenden als bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° tot 16°, 20°, 21° en 22°; onder "gerechtigde" op uitkeringen, de rechthebbenden als bedoeld in artikel 86, § 1;
10/01/2009 l) onder "beoefenaar van de geneeskunst", de doctors in de genees-, heel- en verloskunde, de artsen, de licentiaten in de tandheelkunde en de tandartsen, de apothekers, de vroedvrouwen, die wettelijk gemachtigd zijn om hun kunst uit te oefenen;
01/07/2014 m) onder "paramedisch medewerker", de logopedisten, de orthoptisten, de diëtisten, de podologen, de verstrekkers van prothesen en toestellen, de verstrekkers van implantaten, dat wil zeggen de personen die implantaten of invasieve medische hulpmiddelen verstrekken de licentiaten in de wetenschappen, die gemachtigd zijn om verstrekkingen te verlenen als bedoeld in deze gecoördineerde wet;
P 15/05/2007
  -30/06/2015
n) onder "zorgverlener", de beoefenaars van de geneeskunst, de kinesitherapeuten, de verpleegkundigen, de paramedische medewerkers, de verplegingsinrichtingen, de inrichtingen voor revalidatie en herscholing en de andere diensten en instellingen. Worden voor de toepassing van de artikelen 73bis en 142 gelijkgesteld met zorgverleners, de natuurlijke of rechtspersonen die hen tewerkstellen die de zorgverlening organiseren of die de inning van de door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging verschuldigde bedragen organiseren;
06/09/1994 o) onder "globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling", de som van alle partiële jaarlijkse begrotingsdoelstellingen en van alle globale begrotingen, waarin is voorzien voor alle in artikel 34 vermelde geneeskundige verstrekkingen samen;
06/09/1994 p) onder "partiële jaarlijkse begrotingsdoelstelling" voor de in artikel 34 vermelde geneeskundige verstrekkingen of groepen van verstrekkingen, het vooropgestelde jaarlijks bedrag van de uitgaven dat de verschillende overeenkomsten- en akkoordencommissies niet mogen overschrijden;
13/03/1998 q) onder "globale begroting van de financiële middelen" voor een bepaald jaar en voor de geneeskundige verstrekkingen of groepen van verstrekkingen vermeld in artikel 34, het totaal uitgavenbedrag waarvoor de verzekering voor geneeskundige verzorging tegemoetkomt voor de verstrekkingen of groepen van verstrekkingen uitgevoerd in dat jaar of voor de forfaitaire bedragen verschuldigd voor dat jaar en voor die verstrekkingen of groepen van verstrekkingen;
12/06/2010 r) onder « farmaceutische specialiteit », een geneesmiddel waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen is verleend hetzij door de minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft of zijn afgevaardigde overeenkomstig artikel 6 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, hetzij door de Europese Commissie overeenkomstig het Gemeenschapsrecht.
P 01/07/2009 t) onder "licentiaat in de wetenschappen" de licenciaat in de wetenschappen en de houder van het diploma van master in de wetenschappen;
P 01/07/2009 u) onder "licentiaat in de tandheelkunde", de licentiaat in de tandheelkunde en de houder van het diploma van master in de tandheelkunde.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]