Publié le 19/04/1991
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 22 maart 1991 houdende de procedure betreffende de vaststelling van de overtredingen en het uitspreken van de administratieve boeten, bedoeld in artikel 127, § 8, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Artikel 1.


Art. 2.
01/01/1991 De administratieve geldboeten waarin is voorzien in artikel 71, § 8, van vorenvermelde wet van 9 augustus 1963, worden overeenkomstig artikel 12, 16°, van die wet opgelegd door het Beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging.
01/01/1991 De beslissing wordt met redenen omkleed en meegedeeld per aangetekende brief, die wordt geacht te zijn ontvangen de eerste werkdag nadat hij ter post is afgegeven.
01/01/1991 De kennisgeving vermeldt dat tegen de beslissing beroep kan worden ingesteld bij de arbeidsrechtbank; zij vermeldt tevens de vorm waarin en de termijn waarbinnen dat beroep moet worden ingesteld.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]