Publié le 21/01/1960
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 7 januari 1960 ter uitvoering van artikel 2bis van de besluitwet van 10 januari 1945, betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden
Artikel 1.
01/09/1996 Heeft de werkgever de bijdragen binnen de in artikel 2, § 6 eerste lid, van de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid der mijnwerkers en er mee gelijkgestelden, vastgestelde termijnen niet betaald, is hij een bijdrageopslag van 10 pct. van hun bedrag verschuldigd en een verwijlinterest van 7 pct. per jaar van het verstrijken van deze termijnen af tot op de dag waarop de betaling geschiedt.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]