d'application Ó partir du 01/01/2018
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 37quater.


HOOFDSTUK IIIbis.- MAXIMUMFACTUUR

Afdeling I.- Algemene bepalingen
Art. 37quinquies.
01/01/2002 Onder de voorwaarden die in dit hoofdstuk worden opgesomd, wordt het bedrag van de tegemoetkoming van de verzekering in de kostprijs van de in artikel 34 bedoelde verstrekkingen voor een bepaald kalenderjaar aangepast op grond van de sociale categorie van de rechthebbende of van het gezinsinkomen van de rechthebbende, waarbij rekening wordt gehouden met het totaal van de persoonlijke aandelen die de rechthebbende of het gezin waarvan hij deel uitmaakt, daadwerkelijk ten laste heeft genomen.
01/01/2018 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt er rekening gehouden met het persoonlijk aandeel dat door de Federale Overheidsdienst Justitie wordt ten laste genomen voor een geplaatste ge´nterneerde persoon als bedoeld in artikel 19 van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering.


Art. 37sexies.

FR   NL   [Affichage pour impression]