Publié le 13/06/2012
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 2 juni 2012 tot uitvoering van de artikelen 59quinquies en sexies van de programmawet van 2 januari 2001 wat het sociaal akkoord 2011 voor de non-profit sector betreft

Art. 3.


Art. 4.
01/01/2011 § 1. De in artikel 2, § 2, bedoelde tegemoetkoming wordt binnen de veertien dagen na publicatie van onderhavig besluit door het RIZIV betaald aan Unisoc door storting op de bankrekening waarvoor de gegevens door Unisoc aan de Dienst worden meegedeeld.
01/01/2011 § 2. De in artikel 2, § 3, bedoelde tegemoetkoming wordt betaald op voorwaarde dat het RIZIV het jaarlijks rapport zoals bedoeld in artikel 3 heeft ontvangen en na vaststelling dat Unisoc in het jaar dat voorafgaat aan het referentiejaar de doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2 heeft nageleefd. De betaling geschiedt ten laatste op 31 januari van het jaar volgend op het referentiejaar door storting op de bankrekening waarvoor de gegevens door Unisoc aan de Dienst worden meegedeeld.
01/01/2011 § 3. In geval van vaststelling van dubbele subsidiëring is Unisoc gehouden tot onmiddellijke terugbetaling van de tegemoetkoming.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]