Publié le 27/07/2015
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 52.


Afdeling V.- In aanmerking te nemen gederfd loon voor de berekening van de uitkering voor het omgezet moederschapsverlof bedoeld in artikel 114, zevende lid, van de gecoördineerde wet
Art. 52bis.
28/07/2014 Het gederfde loon dat in aanmerking genomen moet worden voor de berekening van de uitkering toegekend tijdens het omgezet moederschapsverlof, bedoeld in de artikelen 221 en 222 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, wordt bepaald overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 23 tot 44. De bepalingen van artikel 42, § 1, tweede lid en artikel 42ter, tweede lid, zijn echter niet van toepassing voor de berekening van de uitkering tijdens het omgezet moederschapsverlof bedoeld in artikel 221 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996.
28/07/2014 Voor de gerechtigde die, bij de aanvang van het tijdvak van omgezet moederschapsverlof bedoeld in de artikelen 221 en 222 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, verbonden is door een leerovereenkomst als bedoeld in de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst, wordt het gederfde loon vastgesteld overeenkomstig artikel 24, eerste lid.
01/07/2015 Opgeheven door: Verord. 29-4-15 - B.S. 15-6 - art. 5


Afdeling VI.- Te vervullen formaliteiten voor het bekomen van de uitkering voor het omgezet moederschapsverlof bedoeld in artikel 114, zevende lid, van de gecoördineerde wet

Art. 52ter.

FR   NL   [Affichage pour impression]