Publié le 31/12/2008
   

FR   NL  

Wet houdende diverse bepalingen (I) (1)
Art. 261.
15/05/2007 Artikel 112 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid wordt vervangen door de volgende bepaling :
10/01/2009 « Art. 112. § 1. De inbreuken op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, die tot de bevoegdheid van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle behoren, krachtens artikel 139, 2° en 3°, die werden gepleegd vóór de datum van inwerkingtreding van Titel II, Hoofdstuk 13, worden, wat betreft de verjaring, de administratieve geldboete en de terugbetaling, geregeld volgens de bepalingen van de artikelen 73 en 141, §§ 2, 3, 5, 6 en 7, eerste tot vijfde lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 zoals die van kracht waren tot die datum.
15/05/2007 § 2. De procedures met betrekking tot de feiten zoals bepaald in § 1 behoren tot de bevoegdheid van :
15/05/2007 - de Leidend ambtenaar, overeenkomstig artikel 143, § 1, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 ook al werden zij reeds ingeleid bij het Comité;
15/05/2007 - de Kamers van eerste aanleg, overeenkomstig artikel 144, § 2, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 ook al werden zij reeds ingeleid bij het Comité;
15/05/2007 - de Kamers van beroep bedoeld in artikel 144 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994. De Kamers van beroep bedoeld in artikel 155, § 6, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, opgeheven bij de wet van 13 december 2006, worden van rechtswege ontlast van de beroepen ingeleid vóór de datum van inwerkingtreding van Hoofdstuk 13.


Art. 262.

FR   NL   [Affichage pour impression]