d'application Ó partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 30.


Art. 31.
01/04/2003
  -31/12/2007
Het feit dat een persoon de hoedanigheid van gerechtigde of van rechthebbende krachtens dit besluit bezit of verwerft, mag geenszins tot gevolg hebben dat afbreuk wordt gedaan aan het dekken van de geneeskundige verzorging welke niet is bedoeld in het eerste artikel van dit besluit, op welke dekking betrokkene aanspraak heeft krachtens zijn hoedanigheid van gerechtigde of van rechthebbende, ten opzichte van de verzekering voor geneeskundige verzorging van de gerechtigden bedoeld in artikel 32 van de voornoemde geco÷rdineerde wet.

Afdeling VII - Voorwaarden inzake het toekennen van een verhoogde tegemoetkoming

Art. 32.

FR   NL   [Affichage pour impression]