d'application partir du 08/01/2009
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecordineerd op 14 juli 1994

Art. 35bis.


Art. 35ter.
08/01/2009
  -31/03/2021
1. Een nieuwe vergoedingsbasis wordt van rechtswege vastgesteld respectievelijk op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van elk jaar voor de specialiteiten, bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5, c), 1), wanneer op 1 november, 1 februari, 1 mei of 1 augustus die er vooraf gaat een farmaceutische specialiteit bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5, c), 2), die hetzelfde werkzaam bestandeel bevat, ingeschreven is op de lijst bedoeld in artikel 35bis en niet onbeschikbaar is in de zin van artikel 72bis, 1bis en wanneer de vergoedingsbasis van die laatste op het ogenblik van haar aanneming ten minste 16 pct. lager ligt of lag ten opzichte van de vergoedingsbasis van de genoemde specialiteiten.
P 01/01/2006
  -09/01/2011
Die nieuwe vergoedingsbasis wordt berekend op basis van een theoretische prijs buiten bedrijf, die als volgt wordt berekend: de geldende prijs buiten bedrijf wordt verlaagd met 30 pct. en vervolgens verhoogd met de marges voor de verdeling en voor de terhandstelling zoals toegekend door de Minister bevoegd voor Economische Zaken en van toepassing op de farmaceutische specialiteiten afgeleverd in een apotheek open voor het publiek, enerzijds, of afgeleverd door een ziekenhuisapotheek, anderzijds, alsook met de geldende BTW-voet.
08/01/2009
  -08/01/2010
De vergoedingsbasis van de specialiteiten waarvoor op grond van de bepalingen van het eerste lid een nieuwe vergoedingsbasis werd vastgesteld, wordt twee jaar na het in werking treden van deze vergoedingsbasis, van rechtswege bijkomend verminderd met 2,5 p.c..
08/01/2009
  -08/01/2010
2. De vermindering, bedoeld in 1, wordt niet toegepast op de injecteerbare vorm van specialiteiten of op specialiteiten waarvan de toedieningsvorm erkend is als een vorm met een beduidend hogere specifieke therapeutische waarde, behalve wanneer een specialiteit bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5, c), 2, met hetzelfde werkzaam bestanddeel en dezelfde toedieningsvorm,ingeschreven wordt op de lijst bedoeld in artikel 35bis en niet onbeschikbaar is in de zin van artikel 72bis, 1bis, en een vergoedingsbasis heeft die minstens 16 pct. lager ligt of lag op het ogenblik van haar aanneming dan de vergoedingsbasis van de specialiteit waarvoor de toepassing van deze uitzondering gevraagd wordt.
01/01/2006
  -08/07/2021
De beduidend hogere specifieke therapeutische waarde van een toedieningsvorm wordt erkend volgens de voorwaarden die de Koning bepaalt, door vergelijking met de andere toedieningsvormen van de vergoedbare specialiteiten die hetzelfde werkzaam bestanddeel bevatten.
08/01/2009
  -31/08/2016
De lijst kan maandelijks en van rechtswege worden aangepast opdat rekening wordt gehouden met de erkende of ingetrokken uitzonderingen.
01/01/2006
  -08/01/2010
3. Voor de specialiteiten waarvan de vergoedingsbasis is verlaagd op basis van 1, moeten de aanvragers volgens de regels en voorwaarden die door de Koning zijn vastgesteld, tussen de drie volgende opties kiezen:
01/01/2006
  -08/01/2010
1 ofwel wordt de verkoopprijs aan publiek behouden op het niveau dat de prijs had op het ogenblik dat de nieuwe vergoedingsbasis werd vastgesteld;
01/01/2006
  -08/01/2010
2 ofwel wordt de verkoopprijs aan publiek verlaagd tot op een niveau dat superieur is aan dit van de nieuwe vergoedingsbasis;
01/01/2006
  -08/01/2010
3 ofwel wordt die prijs verlaagd tot het niveau van de nieuwe vergoedingsbasis.
01/01/2006
  -08/01/2010
De lijst kan maandelijks en van rechtswege worden aangepast opdat rekening wordt gehouden met de vrijwillige prijsverlagingen, bedoeld in 2 en 3.
01/01/2006
  -30/06/2020
4. Als na de vaststelling van de nieuwe vergoedingsbasis op grond van 1 blijkt dat er op de lijst geen enkele vergoedbare specialiteit meer voorkomt die aan de criteria voor de toepassing van 1 voldoet, genieten de aanvragers van specialiteiten waarvan de vergoedingsbasis is verlaagd op basis van 1, van een van de volgende maatregelen:
01/01/2006
  -08/01/2010
1 ofwel, wanneer 3, 1 of 2, is toegepast, wordt de vergoedingsbasis van rechtswege teruggebracht tot een bedrag dat gelijk is aan de verkoopprijs aan publiek;
01/01/2006
  -30/06/2020
2 ofwel, wanneer 3, 3, is toegepast, wordt de vergoedingsbasis behouden op het niveau dat hij had naar aanleiding van de toepassing van 1. Wanneer een farmaceutische specialiteit later opnieuw aanleiding kan geven tot de toepassing van 1, worden deze specialiteiten vrijgesteld van de vermindering.
01/01/2006
  -30/06/2020
De regels die gevolgd dienen te worden wanneer is aangegeven dat een farmaceutische specialiteit is vrijgesteld van de toepassing van 1, worden vastgesteld door de Koning.
08/01/2009
  -08/07/2021
5. Indien de specialiteit bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5, c), 2, die aanleiding zou moeten geven tot de toepassing van paragraaf 1, onbeschikbaar is in de zin van artikel 72bis, 1bis, op het moment van haar inschrijving op de lijst, of indien ze het nadien wordt en dat dit meegedeeld wordt minstens 20 dagen vr de inwerkingtreding van de nieuwe vergoedingsbasis vastgelegd in toepassing van paragraaf 1, wordt de vaststelling van de nieuwe vergoedingsbasis uitgesteld ofwel tot de eerste aanpassing van de lijst die volgt op het aflopen van de onbeschikbaarheid van de betrokken specialiteit, ofwel tot op het moment dat een andere specialiteit aanleiding geeft tot de toepassing van paragraaf 1.
08/01/2009
  -08/07/2021
Indien de specialiteit bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5, c), 2, die aanleiding zou moeten geven tot de toepassing van paragraaf 1, onbeschikbaar wordt in de zin van artikel 72bis, 1bis, na haar inschrijving op de lijst, en dat dit meegedeeld wordt minder dan 20 dagen vr de inwerkingtreding van de nieuwe vergoedingsbasis vastgelegd in toepassing van paragraaf 1, zijn de bepalingen van paragraaf 4 van toepassing, ofwel tot de eerste aanpassing van de lijst die volgt op het aflopen van de onbeschikbaarheid van de betrokken specialiteit, ofwel tot op het moment dat een andere specialiteit aanleiding geeft tot de toepassing van paragraaf 1.
08/01/2009 Indien het recht tot commercialiseren van de specialiteit bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5, c), 2, die aanleiding zou moeten geven tot de toepassing van paragraaf 1, betwist wordt naar aanleiding van het aanvoeren van een inbreuk op het octrooi op het voornaamste werkzaam bestanddeel, en indien het bewijs van deze betwisting voorgelegd wordt aan het Instituut minstens 20 dagen vr de inwerkingtreding van de nieuwe vergoedingsbasis vastgelegd in toepassing van paragraaf 1, door middel van een afschrift van de gedinginleidende akte die de vorm aanneemt ofwel van een kortgeding, ofwel van een stakingsvordering, dan wordt de vaststelling van de nieuwe vergoedingsbasis uitgesteld ofwel totdat een uitvoerbare rechterlijke beslissing wordt genomen over de bovenvermelde betwisting die het commercialiseren van de betrokken specialiteit toestaat, ofwel tot op het moment dat een andere specialiteit aanleiding geeft tot de toepassing van paragraaf 1.

Art. 35quater.

FR   NL   [Affichage pour impression]