d'application à partir du 09/04/2012
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 143.


Art. 144.
15/05/2007 § 1. Bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle worden Kamers van eerste aanleg en Kamers van beroep ingesteld, administratieve rechtscolleges bedoeld in artikel 161 van de Grondwet.
09/04/2012 § 2. De Kamers van eerste aanleg nemen met volle rechtsmacht kennis van :
15/05/2007 de inbreuken op de bepalingen van artikel 73bis, behoudens de inbreuken die tot de bevoegdheid van de Leidend ambtenaar behoren zoals bepaald in artikel 143;
15/05/2007 de beroepen tegen de beslissingen van de Leidend ambtenaar of van de door hem aangewezen ambtenaar genomen overeenkomstig artikel 143, § 3;
15/05/2007 de beroepen door de Leidend ambtenaar tegen de beslissingen van het Comité om de zaken bedoeld in artikel 146bis af te sluiten zonder gevolg of met een waarschuwing.
15/05/2007 § 3. De Kamers van beroep nemen met volle rechtsmacht kennis van :
15/05/2007 de beroepen tegen de beslissingen van de Kamers van eerste aanleg;
15/05/2007 de beroepen tegen de beslissingen van het Comité zoals bedoeld in artikel 155, § 2.
09/04/2012 § 4. Titel IV van boek II van deel IV van het Gerechtelijk Wetboek is niet van toepassing op de Kamers van eerste aanleg en de Kamers van beroep.

Art. 145.

FR   NL   [Affichage pour impression]