Publié le 03/05/1972
   

FR   NL  

Verordening van 17 januari 1972 tot uitvoering van artikel 41, 9°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Art. 17.


Afdeling IIbis - Staten betreffende de moederschapsuitkering
Art. 17bis.
01/01/1990 § 1. De verzekeringsinstellingen bezorgen de staten van de uitgaven in verband met de moederschapsuitkeringen die in het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid verleend zijn, bedoeld in artikel 79ter, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971, aan de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, volgens de regelen en binnen de termijnen die zijn vastgesteld in artikel 312 van het koninklijk besluit van 4 november 1963.
01/01/1990 Het model van document dat de staat uitmaakt van de uitgaven aan moederschapsuitkeringen, toegekend buiten de invaliditeitsperiode, heet C 423.
01/01/1990 Op deze staten komen de volgende inlichtingen voor: het aantal uitkeringsgevallen en de desbetreffende uitgaven in toepassing van de artikelen 12bis en 29, § 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971, betreffende eensdeels, de zelfstandigen, en anderdeels de echtgenoten-helpers.
01/01/1990 Deze rubrieken geven bovendien de volgende uitsplitsingen:
01/01/1990 a) uitgaven van het lopend dienstjaar:
01/01/1990 - volledige uitkeringen in toepassing van het artikel 12bis van het koninklijk besluit van 20 juli 1971;
01/01/1990 - verminderde uitkeringen in toepassing van artikel 29, § 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971;
01/01/1990 b) uitgaven over vorige dienstjaren (regularisaties).
01/01/1990 § 2. De bepalingen van de artikelen 2, 4, 5 en 6 die gelden voor de staten C 421, zijn ook op de staten C 423 van toepassing.


Art. 17ter.

FR   NL   [Affichage pour impression]