K.B. 30-11-1966: voorwaarden voor uitreiken van bewijzen omtrent taalkennis voorgeschreven bij art. 53 van wetten op gebruik van talen in bestuurszaken samengevat op 18-7-1966 (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 31-3-2001)

Résumé: Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artikelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Note: Tekst opgeheven door: B.S. 31-3-2001

FR   NL  


Koninklijk besluit van 30 november 1966 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I - BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1.

HOOFDSTUK II - ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 2.

HOOFDSTUK III - DE EXAMENCOMMISSIE

Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

HOOFDSTUK IV - AARD EN PEIL VAN DE TAALEXAMENS

Art. 6.

Afdeling I - Taalexamen dat met betrekking tot het vaststellen van het taalregime in de plaats komt van het opgelegde diploma, het vereiste studiegetuigschrift of de verklaring van het schoolhoofd

Art. 7.

Afdeling II - Schriftelijk taalexamen af te leggen bij zekere wervingen

Art. 8.

Afdeling III - Taalexamen af te leggen door het personeel dat omgang heeft met het publiek

Art. 9.

Afdeling IV - Taalexamen af te leggen door bepaalde personeelsleden die omgang hebben met het werkliedenpersoneel

Art. 10.

Afdeling V - Taalexamen af te leggen door ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het behoud van de eenheid in de rechtspraak of in het beheer van de dienst die hun is toevertrouwd

Art. 11.

Afdeling VI - Taalexamen voor opneming in het tweetalig kader

Art. 12.

Afdeling VII - Taalexamen af te leggen door de ambtenaar die aan het hoofd staat van een uitvoeringsdienst waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt en waarven de zetel buiten Brussel-Hoofdstad is gevestigd

Art. 13.

Afdeling VIII - Taalexamen af te leggen door titularissen van de betrekkingen die voor de gezamelijke buitenlandse diensten aangewezen zijn

Art. 14.     Art. 14bis.

Afdeling VIIIbis - Computergestuurde examens

Art. 14ter.

Afdeling IX - Andere taalexamens

Art. 15.

HOOFDSTUK V - ALGEMENE ORGANISATIEREGELEN

Art. 16.     Art. 17.     Art. 18.     Art. 19.     Art. 20.

HOOFDSTUK VI - BEKENDMAKING VAN DE UITSLAGEN EN UITREIKING VAN DE BEWIJZEN DER TAALEXAMENS

Art. 21.     Art. 22.

HOOFDSTUK VII - OVERGANGSBEPALING

Art. 23.

HOOFDSTUK VIII - SLOTBEPALINGEN

Art. 24.     Art. 2.

FR   NL