Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966

Art. 8.


Afdeling III - Taalexamen af te leggen door het personeel dat omgang heeft met het publiek
Art. 9.
03/02/1995 § 1. Het taalexamen bedoeld bij de artikelen 21, § 5 en 38, § 4, van de gecoördineerde wetten, is een mondeling examen bestaande uit het lezen van een tekst, de uiteenzetting van die tekst en een conversatie.
03/02/1995 Er wordt een voldoende kennis gevergd voor functies of betrekkingen die gerangschikt zijn in niveau 1 van het rijkspersoneel of voor gelijkwaardige functies of betrekkingen der niet tot de rijksbesturen behorende diensten. Een elementaire kennis wordt gevergd voor functies of betrekkingen, die gerangschikt zijn in de niveaus 2+, 2, 3 of 4 van het rijkspersoneel of voor gelijkwaardige functies of betrekkingen der niet tot de rijksbesturen behorende diensten.
03/02/1995 Om te slagen dient de examinandus 6/10den der punten te behalen.
03/02/1995 § 2. Het taalexamen bedoeld in artikel 15, § 2, vijfde lid, en in artikel 46, § 5, van de gecoördineerde wetten, omvat een schriftelijk en een mondeling gedeelte.
03/02/1995 Het schriftelijk gedeelte bestaat uit:
03/02/1995 a) een verhandeling voor functies of betrekkingen die ingedeeld zijn bij de niveaus 1, 2+ of 2 van het rijkspersoneel of voor gelijkwaardige functies of betrekkingen der niet tot de rijksbesturen behorende diensten;
03/02/1995 b) een gemakkelijke verhandeling, een brief, een verhaal of een beschrijving voor functies of betrekkingen die ingedeeld zijn bij niveau 3 van het rijkspersoneel of voor gelijkwaardige functies of betrekkingen der niet tot de rijksbesturen behorende diensten;
03/02/1995 c) een brief of een verhaal voor functies of betrekkingen die ingedeeld zijn bij niveau 4 van het rijkspersoneel of voor gelijkwaardige functies of betrekkingen der niet tot de rijksbesturen behorende diensten.
03/02/1995 Het mondeling gedeelte omvat het lezen van een tekst, de uiteenzetting van die tekst en een conversatie.
03/02/1995 Er wordt een voldoende kennis gevergd voor functies of betrekkingen die ingediend zijn bij niveau 1 van het rijkspersoneel of voor gelijkwaardige functies of betrekkingen der niet tot de rijksbesturen behorende diensten. Een elementaire kennis wordt gevergd voor functies of betrekkingen die ingediend zijn bij de niveaus 2+, 2, 3 of 4 van het rijkspersoneel of voor gelijkwaardige functies of betrekkingen der niet tot de rijksbesturen behorende diensten.
03/02/1995 Om te slagen moet de examinandus de 6/10 der punten voor elk van de schriftelijke en mondelinge examengedeelten behalen.
03/02/1995 De examinandus die geslaagd is voor het schriftelijk gedeelte, maar niet voor het mondeling gedeelte, wordt vrijgesteld van het schriftelijk gedeelte indien hij later opnieuw deelneemt aan een taalexamen voor functies of betrekkingen die ingedeeld zijn bij hetzelfde niveau of voor gelijkwaardige functies of betrekkingen der niet tot de rijksbesturen behorende diensten.
03/02/1995 § 3. Het taalexamen bedoeld bij artikel 29, eerste lid, van de gecoördineerde wetten, omvat een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Het wordt afgenomen bij toepassing van het programma bepaald bij § 2, tweede en derde lid.
03/02/1995 Om te slagen, moet de examinandus de 6/10 der punten voor elk van de schriftelijke en mondelinge examengedeelten behalen.
03/02/1995 De examinandus die geslaagd is voor het schriftelijk gedeelte, maar niet voor het mondeling gedeelte, wordt vrijgesteld van het schriftelijk gedeelte indien hij later opnieuw deelneemt aan een taalexamen bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de gecoördineerde wetten.


Afdeling IV - Taalexamen af te leggen door bepaalde personeelsleden die omgang hebben met het werkliedenpersoneel

Art. 10.

FR   NL   [Affichage pour impression]