Publié le 30/01/1985
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 januari 1985 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 281 van 31 maart 1984 houdende bepaalde tijdelijke wijzigingen in de regeling inzake de koppeling van sommige sociale uitkeringen van de maatschappelijke zekerheid en uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk, en tot toekenning van een inhaalpremie aan sommige gerechtigden op sociale uitkeringen

Art. 6.


Art. 7.
30/01/1985 Om te kunnen genieten van deze inhaalpremie moeten de in de artikelen 5 en 6 bedoelde rechthebbenden op 1 januari 1985 voldoen aan de voorwaarden die inzake verhoogde tegemoetkoming zijn gesteld met het voornoemde koninklijk besluit van 1 april 1981.
30/01/1985 Bovendien mogen de bij artikel 5 bedoelde rechthebbenden op 30 april 1984 niet hebben genoten van de minima die zijn bedoeld in artikel 227, § 2, van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Art. 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]